Polityka prywatności

Informacja zgodna z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, i/lub stanowiska służbowego, i/lub nazwy Pracodawcy, i/lub służbowego adresu e-mail lub numeru telefonu, jest/będzie firma Trans-Fol Damian Foltynowicz z siedzibą w Plewiskach 62-064, ul. Podgórna 57, adres email : podnosnikinfo@gmail.com
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Państwa dane osobowe są/będą przetwarzane w celu:
a) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ( art. 6 ust. 1 lit.c RODO);
b) zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa Pracodawcę/Mocodawcę z Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług ( art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ( art. 6 ust. 1 lit f RODO);


Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie wtedy gdy stanowi o tym taki przepis. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania danych przez Administratora. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; – firma Trans-Fol Damian Foltynowicz – biura informacji gospodarczej; – nabywcy wierzytelności; – świadczący usługi dla Administratora:
a) księgowo-finansowe i podatkowe;
b) drukarskie i archiwizacyjne;
c) telekomunikacyjne i informatyczne;
d) telefonicznej lub elektronicznej obsługi klienta;
e) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
f) prawne i windykacyjne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Trans-Fol Damian Foltynowicz, to: adres e-mail: podnosnikinfo@gmail.com, tel. kom. 509-664-782